Personalizowany obraz

Przykładowe opinie

Przykładowe opinie

Personalizowany obraz

Kategorie blogu

Kategorie blogu

Vibeart Regulamin Sklepu

§1 DEFINICJE

1. Sprzedający - Vibeart - Roksana Czyżman, ul. Jagiellońska 32/18, 10-273 Olsztyn, NIP: 7393945622, REGON: 387295188.

2. Kupujący - osoba prawna albo osoba fizyczna (także dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową czy gospodarczą) albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Regulamin - dokument określający zasady i warunki zawierania umowy oraz zasady i warunki świadczenia oraz korzystania z usług oferowanych przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego (https://vibeart.pl) na rzecz kupującego. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno kupującego jak i sprzedającego.

4. Sklep/Sklep internetowy/Platforma sklepu - miejsce sprzedaży produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez sprzedającego, prowadzone przez sprzedającego. Adres URL: https://vibeart.pl.

5. Produkty - rzeczy sprzedawane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz kupującego za zapłatą określonej ceny.

6. Towar - produkty (rzeczy sprzedawane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz kupującego za zapłatą określonej ceny).

7. Umowa - umowa sprzedaży dotycząca sprzedaży przez sprzedającego na rzecz kupującego produktów za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe (w tym koszty wysyłki), której warunki określa w szczególności niniejszy regulamin. Jest zawierana między kupującym a sprzedającym w sposób określony niniejszym regulaminem.

8. Zamówienie - oświadczenie kupującego złożone sprzedającemu za pomocą sklepu internetowego, które określa:

 • rodzaj produktów,
 • rodzaj dostawy,
 • rodzaj płatności,
 • ilość produktów,
 • miejsce wydania rzeczy,
 • dane kupującego.

Zamówienie jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy kupującym a sprzedającym, w wyniku której dochodzi do nabycia produktów i ich dostawy kupującemu.

9. Miejsce wydania rzeczy - adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez kupującego.

10. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość, do której kierowana jest przesyłka.

11. Punkt odbioru - miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym lecz znajdujące się spisie podanym przez sprzedającego w sklepie internetowym podczas składania zamówienia.

12. Koszyk - wybrana przez kupującego lista produktów z dostępnych w sklepie internetowym.

13. Dostawa - przemieszczenie produktów od sprzedającego do kupującego. Cennik dostaw: https://vibeart.pl/content/1-dostawa.

14. Płatność - akt zapłaty za produkty i dostawę w wyznaczonym terminie przez niniejszy regulamin. Informacje o płatnościach: https://vibeart.pl/content/5-platnosci.

15. Kodeks cywilny - obowiązująca w Polsce ustawa uchwalona 23 kwietnia 1964 roku wraz z jej późniejszymi zmianami.

16. Prawo konsumenckie - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§2 OGÓLNE

1. Umowa między kupującym a sprzedającym zawierana jest zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem w języku polskim.

2. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy kupującym, a sprzedającym w sklepie internetowym (https://www.vibeart.pl).

3. Towar dostarczany jest tylko do Polski, a co za tym idzie miejsce wydawania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wszystkie ceny produktów podane w naszym sklepie są wyrażone w polskiej walucie narodowej - polski złoty (PLN) i są cenami brutto. Ceny towaru nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszty dostawy określone są w zakładce "Dostawa" na naszej stronie internetowej. LINK: https://vibeart.pl/strona/1-dostawa.

5. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. (art. 111 kodeksu cywilnego)

6. Sprzedający zastrzega sobie, że platforma sklepu może nie wyświetlać się na wszystkich urządzeniach tak samo, a korzystanie z oprogramowania firm trzecich wpływającego na funkcjonowanie przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu (w zaistniałym przypadku należy je wyłączyć).

7. Sprzedający zastrzega sobie, że sklep może być niedostępny lub zacinać się podczas trwania problemów technicznych. Przykładowo:

 • Problemy serwerowni,
 • Przeciążenie sklepu (zbyt duża ilość osób odwiedzających na raz).

§3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Podczas składania każdego zamówienia w sklepie kupujący musi wykonać następujące czynności:

 • Dodanie produktu/ów do koszyka;
 • Wybór miejsca wydania rzeczy;
 • Wybór sposobu dostawy;
 • Wybór płatności;
 • Potwierdzenie zamówienia (użycie przycisku "Zamawiam i płacę").

3. Zawarcie umowy między sprzedającym a kupującym następuje w chwili potwierdzenia zamówienia (użycia przycisku "Zamawiam i płacę") oraz potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Brak takiego potwierdzenia może być spowodowany brakiem produktu w magazynie lub niepoprawnego oznaczenia adresu pocztowego czy punktu wydania rzeczy.

4. Zamówienie płatne przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych powinno nastąpić w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Jeżeli kupujący nie jest w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy powinien poinformować o tym sprzedającego.

5. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego. W przypadku użycia karty płatniczej realizacja następuje po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji transakcji.

6. Produkty wysyłane są najczęściej w ciągu kilku godzin od otrzymania pozytywnej autoryzacji transakcji lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego. W razie jakichkolwiek problemów wysyłka może opóźnić się do siedmiu dni roboczych.

7. Produkty wysyłane są do wybranego miejsca wydania rzeczy przez kupującego poprzez wybrany rodzaj dostawy przez kupującego. W razie błędnego lub niepoprawnego adresu dostawy lub punktu odbioru zamówienie może zostać anulowane, a w razie braku możliwości dostawy produktów z uwagi na błędny lub niepełny adres koszty ponownego przesłania produktów do kupującego ponosi kupujący.

8. W sklepie dostępne są następujące sposoby płatności:

 • przelew elektroniczny online (Paynow);
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro;
 • płatność przy odbiorze przesyłki.

9. Produkty wysyłane są z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czas dostawy zależy od wybranego rodzaju dostawy przez kupującego.

10. Przed złożeniem zamówienia kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia wpisanych przez niego danych niezbędnych do wysyłki produktów.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostawy produktów wynikających z przekazania przez kupującego błędnych lub niepełnych danych.

12. Produkty pozostają własnością sklepu Vibeart, aż do momentu całkowitej zapłaty za złożone zamówienie.

§4 REKLAMACJE

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego według zasad określonych w art. 556 kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli zdarzy się przypadek, że sprzedany produkt posiada wadę to kupujący może:

 • Złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • Złożyć oświadczenie o odstąpienie od umowy,

chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy produkt na produkt wolny od wad. Jeżeli jednak produkt był już wymieniany przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad, nie przysługuje mu prawo do wymiany produktu.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

4. Sprzedający ma obowiązek wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

5. Koszty wymiany ponosi sprzedający, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Sprzedający ma obowiązek przyjąć od kupującego produkt wadliwy w razie wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.

7. Sprzedający w ciągu czternastu dni zastosuje się do:

 • Oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 • Oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • Żądania wymiany rzeczy na wolną od wad.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu zgodnie z art. 27 prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. Należy wziąć jednak pod uwagę koszty określone w art. 33 oraz art. 34 prawa konsumenckiego.

2. Odstąpienie od umowy powinno zostać wyraźnie zakomunikowane poprzez wysłanie oświadczenia w terminie 14 dni od wydania produktów kupującemu.

3. Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy pobierzesz TUTAJ.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu na adres e-mail podany podczas zawierania umowy (inny jeżeli został podany w oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Odstąpienie od umowy jest równoznaczne z uważaniem umowy jako niezawartej.

6. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkty sprzedającemu niezwłocznie (nie później niż 14 dni) po odstąpieniu od umowy.

7. Kupujący odsyła produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będących przedmiotem umowy przez korzystanie z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia funkcjonowania produktów.

9. Sprzedający niezwłocznie (nie później niż 7 dni) po otrzymaniu zwróconych mu produktów zwróci kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów do wskazanego przez kupującego miejsca wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego. W razie wyboru innego sposobu dostarczenia produktów niż najtańszy, sprzedający nie zwróci kupującemu dodatkowych poniesionych przez niego kosztów (art. 33 prawa konsumenckiego).

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla sprzedającego z żadnymi kosztami. Za płatności dokonane kartą zwrot zapłaty zostanie dokonany na rachunek bankowy przypisany do tej karty.

11. Zgodnie z art 38 prawa konsumenckiego, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupującego jest Sprzedający.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych. Kupujący podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący w każdej chwili ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegóły dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się w zakładce "Polityka Prywatności" (https://vibeart.pl/content/2-polityka-prywatnosci).

§7 POLITYKA COOKIES

1. Sklep w żaden sposób nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji, które zawarte są w plikach cookies.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej sklepu internetowego oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego (pliki pozwają rozpoznać urządzenie osoby odwiedzającej i odpowiednio wyświetlić zawartość strony internetowej sklepu internetowego, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszego sklepu co przekłada się na jego ulepszanie w przyszłości.

3. Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego/osoby zarejestrowanej do czasu opuszczenia strony internetowej sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej;
 • stałe - pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego/osoby zarejestrowanej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą/osobę zarejestrowaną (pliki cookies naszej strony internetowej przechowywane są przez 21 dni).

4. Do funkcjonowania strony internetowej sklepu internetowego stosujemy:

 • pliki cookies "niezbędne" umożliwiające korzystanie z dostępnych usług w naszym sklepie internetowym np. usługi wymagające uwierzytelnienia w naszym sklepie;
 • pliki cookies "funkcjonalne" umożliwiające zapamiętywanie pewnych wyborów odwiedzającego np. zawartości koszyka;
 • pliki cookies "analityczne" umożliwiające analizę i rozróżnienie poszczególnych osób odwiedzających naszą stronę internetową.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym odwiedzającego/zarejestrowanej osoby. Odwiedzający/zarejestrowane osoby mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu odwiedzającego/zarejestrowanej osoby. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

6. Informujemy, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcje dostępne na naszej stronie internetowej sklepu internetowego.

7. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej o plikach cookies to pomocne informacje mogą znaleźć się pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl.

§8 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu. W przypadku jakichkolwiek zmian kupujący zostaną o tym poinformowani. Prawo nie powinno działać wstecz dlatego zmiany nie będą obejmować umów zawartych przez kupującego przed wejściem w życie nowego regulaminu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu sklepu. Produkty, które aktualnie są dostępne do kupienia mogą nie pojawić się w sklepie ponownie, a także sklep może być uzupełniany o produkty, których wcześniej w naszym sklepie nie było.